Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
Szukaj w tym dziale:

zmiany:

2001-07-13      Dz.U.2001.66.675    § 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 kwietnia 1999 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r, Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „komendantem wojewódzkim”, kieruje komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, zwaną dalej „komendą wojewódzką”, przy pomocy zastępców komendanta wojewódzkiego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1.

2. Zastępcy komendanta wojewódzkiego i kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej realizują zadania określone przez komendanta wojewódzkiego, a w szczególności sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej.

§ 2. 1. W skład komendy wojewódzkiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) wydział operacyjny, w tym wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa,

2) wydział kontrolno-rozpoznawczy,

3) wydział organizacji i nadzoru,

4) wydział kadr,

5) wydział finansów,

6) wydział kwatermistrzowski,

7) wydział techniczny,

8) stanowisko pracy - radca prawny,

9) stanowisko pracy służby bhp,

10) stanowisko pracy do spraw obronnych.

2. W zależności od potrzeb, komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, mogą występować w formie sekcji lub samodzielnych stanowisk pracy.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone.

4. Liczbę etatów strażaków w komendzie wojewódzkiej ustala się w takiej wysokości, by na obszarze województwa ich łączna liczba w komendzie wojewódzkiej i w komendach powiatowych (miejskich) wynosiła jeden etat na tysiąc stałych mieszkańców tego województwa.

§ 3. 1. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy, z wyjątkiem wydziału finansów, którym kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy.

2. Sekcją kieruje kierownik sekcji.

§ 4. 1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „komendantem powiatowym (miejskim)”, kieruje komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej, zwaną dalej „komendą powiatową (miejską)”, przy pomocy zastępcy lub zastępców i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust. 1.

2. Zastępca lub zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego) i kierownicy komórek organizacyjnych komendy powiatowej (miejskiej) realizują zadania określone przez komendanta powiatowego (miejskiego), a w szczególności sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej (miejskiej).

§ 5. 1. W skład komendy powiatowej (miejskiej) wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze i następujące komórki organizacyjne:

1) wydział operacyjno-szkoleniowy, w tym stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego),

2) wydział kontrolno-rozpoznawczy,

3) wydział organizacyjno-kadrowy,

4) wydział finansów,

5) wydział kwatermistrzowski,

6) wydział techniczny,

7) stanowisko pracy - radca prawny,

8) stanowisko pracy służby bhp,

9) stanowisko pracy do spraw obronnych.

2. Szczegółowe zasady tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone.

4. W zależności od potrzeb, komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, mogą występować w formie sekcji lub samodzielnych stanowisk pracy.

5. Liczbę etatów strażaków w komendzie powiatowej (miejskiej) ustala się w takiej wysokości, by na obszarze danego województwa ich łączna liczba we wszystkich komendach powiatowych (miejskich) i w komendzie wojewódzkiej wynosiła jeden etat na tysiąc stałych mieszkańców tego województwa.

§ 6. 1. Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje dowódca jednostki przy pomocy zastępcy dowódcy jednostki.

2. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, z tym że wydziałem finansów kieruje główny księgowy.

3. Sekcją kieruje kierownik sekcji.

§ 7. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb działania poszczególnych komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej określają regulaminy organizacyjne, o których mowa w art. 13a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.