Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
Szukaj w tym dziale:

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
    Sprawy kierowane do komendy mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu (043 823-31-65), lub e-mail. Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie według daty wpływu. Następnie po dokonaniu dekretacji przez Komendanta Powiatowego PSP pisma te są kierowane do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem ich załatwienia.
   
Wydział organizacyjno - kwatermistrzowski

udostępnia druki i formularze pomocy finansowej dla emerytów i rencistów pożarnictwa. Zainteresowany składa wypełniony wniosek w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Pomoc finansowa dla wymienionych osób może być udzielona z tytułu:
1. Uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu.
2. Równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego.
3. Równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Wydział wydaje również zainteresowanym petentom specyfikacje na zorganizowane przetargi, jak również przyjmuje oferty. Specyfikację oraz inne dokumenty do przetargu można uzyskać w w/w wydziale.

Ponadto wydział zajmuje się:
1. Obsługą kadrową pracowników i strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli (m. in. wystawianiem różnego rodzaju zaświadczeń, świadectw służby i pracy, pomoc w sporządzaniu wniosków o przyznanie renty rodzinnej, itp.).
2. Obsługą emerytów i rencistów pożarnictwa w zakresie udostępniania druków i formularzy pomocy finansowej, która może być udzielona z tytułu:
- zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie warunków materialnych,
- poniesionych kosztów leczenia,
- poniesionych kosztów pogrzebu członków rodziny,
- poniesionych kosztów pobytu w ośrodku wczasowym, sanatoryjnym, uczestnictwa w wycieczce zorganizowanej,
- dopłaty do koloni, obozu dzieci własnych
- opieki nad emerytami i rencistami (przygotowanie wniosków o przyznanie zapomóg).
Wypełniony wniosek  zainteresowany składa w Sekretariacie tut. Komendy.
3. W zakresie przyjmowania skarg i wniosków:
- Komendant Powiatowy PSP lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy pracujący poniedziałek w godz. 1400 do 1600. W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w pierwszym pracującym dniu w godz. od 1400 do 1600.
- wszelkie skargi są również przyjmowane w formie pisemnej, które interesanci winni składać w Sekretariacie tut. Komendy, gdzie są rejestrowane poprzez wpisanie do Dziennika Podawczego oraz Rejestru Skarg i Wniosków.


Samodzielne stanowisko d/s kontrolno-rozpoznawczych

przyjmuje :
1. Zgłoszenia budynku do odbioru (art. 56 Prawa Budowlanego).
2. Skargi dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
3. Wnioski o opiniowanie obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej.
4. Zgłoszeń o imprezach masowych.
5. Zgłoszenia o ZZR i ZDR.
Udziela także informacji o obowiązujących przepisach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

JRG/Wydział operacyjno-szkoleniowy

wystawia:
1. Zaświadczenia o zaistniałych zdarzeniach w których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, dla osób fizycznych i instytucji w których zdarzenie to zaistniało. W celu uzyskania zaświadczenia osoba poszkodowana powinna się zgłosić do w/w wydziału wraz z dokumentem tożsamości. Zaświadczenie wydaje się bezzwłocznie lub jeżeli wymaga tego sytuacja w termine nieprzekraczającym 14-u dni.
2. Informacji o zdarzeniach dla towarzystw ubezpieczeniowych. Wydanie informacji następuje po złożeniu pisemnego wniosku w Sekretariacie Komendy Powiatowej.

Samodzielne stanowisko d/s finansowych

udziela informacji w zakresie:
1. Uzyskanych dochodów.
2. Rozliczenia z ZUS, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
3. Wypłat należności.
4. Wystawiania druków Rp-7 dot. kapitału początkowego.

Dni i godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek   730 - 1530