Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
Szukaj w tym dziale:

 

Działąjąc na podstawie Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 ) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz.U.z 2005r. Nr 200 poz.1651 ) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli uruchomiła Elektroniczną Skrzynke Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w celu umożliwienia doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (poniższa grafika stanowi link do elektronicznej skrzynki podawczej KP PSP w Zduńskiej Woli).

 

 

 

ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest podstawowym komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego - EUP realizującego ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

ePUAP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

SKŁADANIE WNIOSKU

W celu złożenia wniosku wymagane jest posiadanie konta E-PUAP (konto jest bezłatne i można je założyć na stronie http://epuap.gov.pl) lub kwalifikowanego podpisu alektronicznego.

Przekazanie dokumentu odbywa poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej właściwego formularza i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu. Metoda umożliwia złożenie dokumentu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KP PSP w Zduńskiej Woli za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

Zgodnie z rozporządzeniem dokumenty muszą być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:

 

1.       *.doc, *.rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003

 

2.       *.xls dla MS Excel 95/97/2000/xp/2003

 

3.       *.txt - dokument tekstowy

 

4.       *.gif, *.tif, *.jpg *.jpeg – pliki graficzne

 

5.       *.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader 5.0 lub nowszym

 

6.       *.zip, *.arj, *.rar - pliki skompresowane w formacie ZIP, ARJ, RAR

 

7.       *.odt - otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

 

Dokumenty muszą spełniać następujące warunki:

 

1.       Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych.

 

2.       Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składajacej dokument.

 

3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

 

4.       Dostarczone dokumenty nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania.

 

Dokumenty w postaci elektronicznej nie spełniające powyższych wymogów nie będą przetwarzane elektronicznie oraz nie zostaną podjete czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.